Výhradní distributor RUCK pro CZ       Telefon: 603 889 416       E-mail: coneta@coneta.cz       Velkoobchod pro obory pedikúra a manikúra, e-shop a servis přístrojů.

Coneta s.r.o. Otrokovice
Kč?
CZK
košík
???
Novinky   Akce     Školení     Kontakt     Výstavy   Doprava zboží Servis přístrojů Videa Prodej na splátky Prodej na Slovensko


Doprava Coneta - na splátky Výprodej skladu
NÁHRADY NEHTOVÝCH PLOTÉNEK BLOG AKCE TÝDNE    VŠEOBRCNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává obchodní společnost CONETA, s. r. o., se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše bati, areál TOMA a.s., PSČ 765 02, IČ: 155 48 911 zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 969, (dále jen "Prodávající, Dodavatel").

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby - nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník, Kupující, Objednatel"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3. Odesláním závazné objednávky zákazník - kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").

2. Učinit objednávku je možné prostřednictvím e-mailu, telefonicky či faxem. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

o prostřednictvím elektronického obchodu na:  www.coneta.czwww.coneta.eu, www.ruck.cz
o elektronickou poštou na adrese coneta@coneta.cz
o písemně
o faxem:  +420 577 663 691
o telefonicky:  +420 577 663 668,  + 420 603 889 416

3. Zákazníci musejí uvést minimálně tyto údaje:
o jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
o přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
o IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
o přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
o počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
o způsob doručení,
o platební metodu,
o telefonní číslo.

4. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

5. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

III. Zrušení objednávky

1. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

2. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VI. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád).

 

IV. Dodací podmínky

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla do 7 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího (jedná se zejména o špatné povětrnostní podmínky, déšť, sníh, mlha apod.), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu dodání zboží.

3. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad.

4. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů.

2. Cena dopravy objednaného zboží nad částku 1.500,- Kč bez DPH na místo stanovené kupujícím jako místo dodání v ČR není zákazníkovi účtována (to neplatí při objednávkách nábytku).

3. Způsob platby jakéhokoli zboží - bankovním převodem nebo v hotovosti - dobírka.

4. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na zboží až ve výši 30 % hodnoty objednávky.

5. V případě platby bankovním převodem a rovněž při platbě proforma faktury je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo faktury nebo proforma faktury. Platbu je třeba provést do 3 pracovních dnů od doručení faktury Prodávajícím na poskytnutou e-mailovou adresu Kupujícího nebo adresu poštovní.

6. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

 

VI. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

2. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

 

VII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním, tedy údaje uvedené v objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

2. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na adresu coneta@coneta.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu písemnou formou a odešle na CONETA, s. r. o., se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše bati, areál TOMA a.s., PSČ 765 02, IČ: 155 48 911.

 

IX. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od   této smlouvy informovat společnost CONETA, s. r. o., se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše bati, areál TOMA a.s., PSČ 765 02, IČ: 155 48 911formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

3. Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději  do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy a do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo nazpět vaše vrácené zboží,  platby, kterou jsme od Vás obdrželi, mimo  nákladů na dodání zboží. 


6. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

7. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. 

8. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese CONETA, s. r. o., se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše bati, areál TOMA a.s., PSČ 765 02, IČ: 155 48 911. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

9. Spotřebitel si ponese přímé náklady spojené s dodáním a  vrácením zboží.

 
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

CONETA, s. r. o.,
Otrokovice, tř. Tomáše bati, areál TOMA a.s., PSČ 765 02, IČ: 155 48 911.

Oznamuji, že tímto odstupujeme od smlouvy nákupu Vašeho zboží.

Dle objednávky č……………………………

Zboží jsem převzal dne: ……………………….


Jméno:     ………………………

Příjmení: ………………………

Adresa:   …………………………………………………..

Datum: ………......

 

Podpis: …………………………..

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.coneta.cz, www.coneta.eu, www.ruck.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

2. Společnost CONETA, s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a CONETA, s.r.o. s ní musí výslovně souhlasit.

   Linka
Coneta - doprava Coneta - originalita Coneta - zboží skladem Coneta - ověřeno zákazníky 33 ROKY
VÝHODNÁ DOPRAVA
Při nákupu zboží nad 1800 Kč máte dopravu úplně zdarma.
ORIGINALITA ZBOŽÍ
Garantujeme 100% originalitu zboží. Zboží dovážíme z Německa přímo od výrobců.
ZBOŽÍ SKLADEM
Nejčastěji objednávané zboží máme skladem. Garantujeme rychlé dodání, Zboží expedujeme každý pracovní den.
OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY
Těší nás, že se k nám zákazníci rádi vrací a kladně hodnotí naše zboží i servis. Děkujeme za zpětnou vazbu.
S VÁMI NA TRHU
CONETA je tu pro vás
už od roku 1991.
Linka
 

To nejlepší z pedikúry. Tady a teď.

Vítejte v našem e-shopu. Vybíráme pro vás jen ty nejlepší značky. Jsme velkoobchod a maloobchod pro obory přístrojová pedikúra a manikúra, e-shop a servis přístrojů. Dodáváme přístroje, nástroje, sterilizátory, kosmetiku, nábytek pro salony, atd.

Odebírat novinky

Vložte svůj e-mail pro zasílání zpráv:
Linka
 O FIRMĚ CONETA

O nás
Kontakty
Mapa
Diplomy a ocenění
Lektoři a partneři

 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Školení
Výstavy
Servis přístrojů
Pronájem přístrojů
Ke stažení
Ohlasy zákazníků
 NÁKUP BEZ OBAV

Obchodní podmínky
Prodej na splátky
Prodej na Slovensko
Reklamační řád
Doprava zboží
GDPR

 MÉDIA

Fotogalerie
Videa
Facebook
Instagram
Youtube


Možná hledáte pedikérské vybavení nebo vybavení pedikérského salonu:Bezuhlíkové přístroje
Nástroje na pedikúru
Přístroj na suchou pedikúru
Frézy na pedikúru
Pedikérské křeslo
Pedikérské podnožky
Křeslo na pedikúru
Nábytek na pedikúru
Dezinfekce
Pedikérské vybavení
Velkoobchod pedikúra
Vybavení pedikérského salonu


(c) 2019 CONETA s.r.o.       coneta@coneta.cz
čas zpracování: 0,951 sekund      

TOPlist